Home > Contact Us > Contact Information


Address: Hubei city Wuchang District of Wuhan Chinese Luojiashan

Zip Code: 430072

Website: http://fls.whu.edu.cn/


Institute

Name

 Phone Number

Room Number

Party Committee Office

Wang Min

68753253

3002

Zhou Xinyuan

68752934

3002

Ma Yue

68753309

3003

Fang Wusong

68752945

3003

Long Qiling

68752945

3003

Zhao Dongmei

68753311

3003

Xu Zhan

68753281

3003

Lei Yun

68753360

3003

Undergraduate Administrative Office

Chen Lianping

68753312

3006

Tu Wenge

68754710

3006

Wu Linke

68752946

3018

Liu Di

68752946

3018

Yang Jing

68753312

3006

Hu Ping

68754710

3006

Cai Min

68755321

3006

Chen Qian

68752500

3006

Graduate Administrative Office

Zhou Hui

68753338

3015

Wang Yifei

68753275

3017

Xi Rui

68753315

3012

Zhang Wen

68754143

3012

Further Education Office

Geng Yajian

68753333

3009

Wang Qiong

68756876

3009

Reference Room

Hu Jun

68754036

4001

Chen Huirong

68753339

4003

Wang Jue

68753339

4005

Audio Visual Classroom

Wen Jianke

68752840

2008

Zhang Hailin

68753277

2015

Zhu Huan

68753273

2004

Qiu Yannan

68753280

2050